Externe veiligheid / gevaarlijke stoffen

Externe veiligheid heeft betrekking op het risico voor een omgeving op een ramp of zwaar ongeval ten gevolge van gevaarlijke stoffen.

Dit kan spelen bij het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven en bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor of via buisleidingen.

Het aspect externe veiligheid speelt een steeds belangrijkere rol bij bestemmingsplanprocedures in de nabijheid van bestaande risicobronnen.

Tevens dienen risicovolle bedrijven in het kader van hun milieuvergunning aan te tonen dat sprake is van een aanvaardbaar risico.

GBB kan u helpen met de praktische vertaling van adviezen voortkomend uit bestemmingsplannen, waarbij onze insteek is gericht op het voorkomen van onnodige kosten.